ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์

17-18

สิงหาคม

2560

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ "วิทยาศาสตร์ สู่ไทยแลนด์ 4.0" ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560
อ่านรายละเอียด

12-16

มิถุนายน

2560

โครงการสร้างศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่-ลูกไก่ รุ่นที่ 5

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการสร้างศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่-ลูกไก่ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560
อ่านรายละเอียด

 
 

18

พฤษภาคม

2560

ประกาศหัวข้อปัญหาพิเศษ ปีการศึกษา 2560

รายชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษและอาจาารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่านรายละเอียด

(สำหรับนักศึกษา)
วิชาปัญหาพิเศษ ปีการศึกษา 2560

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

(สำหรับนักศึกษา)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต

แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามถึงความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใคร่ขอความร่วมมือท่านสละเวลาอันมีค่ายิ่งตอบคำถามให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด

(สำหรับนักศึกษา)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ปีการศึกษา 2559)

(ผลงานนักศึกษา)
ต้นแบบการค้นหาบนแผนที่ออนไลน์บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

ค้นหาร้านอาหาร ค้นหาร้านกาแฟ และค้นหาหอพัก

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา พันธกิจ
ปรัชญา
บัณฑิตดี มีคุณธรรม ความรู้ทันสมัย ใส่ใจเรียนรู้

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์
2. จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย
4. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
คุณลักษณะของบัณฑิต
          จุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพ และสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

          1. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
          2. มีความรู้เชิงทฤษฏีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และทักษะเชิงปฏิบัติ อย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
          3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถแก้ปัญหาด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ
          4. มีศักยภาพในการค้นคว้า ติดตามความเจริญก้าวทางวิชาการ
          5. เป็นผู้ใฝ่รู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร การจัดการ และความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
          6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร:
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา:
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Computer Science), B.Sc. (Computer Science)

บุคลากร

...

อาจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์

ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตร

คุณวุฒิ: ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )

อีเมล์: chutiphon@psru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

...

ผศ. ดร.กฤติกา สังขวดี

คุณวุฒิ: ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ )

อีเมล์: kittika.psru@psru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

...

ผศ. ดร.พงษ์เทพ รักผกาวงศ์

คุณวุฒิ: ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อีเมล์: thep.rux@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

...

อาจารย์ วิรัช งอกงาม

คุณวุฒิ: วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ)

อีเมล์: wrs15@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

...

ผศ. อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์

คุณวุฒิ: วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

อีเมล์: urairux@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

...

อาจารย์ รติพร สุดเสนาะ

คุณวุฒิ: วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

อีเมล์: psrati@yahoo.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

...

อาจารย์ ดร.พิมรินทร์ คีรินทร์

คุณวุฒิ: ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อีเมล์: k.song@psru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

...

อาจารย์ อรอุมา พร้าโมต

คุณวุฒิ: วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

อีเมล์: onbee@psru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

...

อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย

คุณวุฒิ: ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

อีเมล์: sakesan@psru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ที่อยู่: อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 0-5526-7106

อีเมล์: csit_psru@psru.ac.th


Social

CSIT Pibulsongkram Rajabhat University