ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์

10

มิถุนายน

2561

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "TRAIN THE TRAINER: DATABASE FUNDAMENTAL" ฟรี!!!

วันที่ 24-26 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายละเอียด

 

30

พฤษภาคม

2561

ประกาศผลการพิจารณาการสอบโครงร่างปัญหาพิเศษรอบที่ 1 วันที่ 28 พ.ค. 2561

ผลการพิจารณาการสอบโครงร่างปัญหาพิเศษ รอบที่1 PDF ส่งเอกสารปรับแก้พร้อมแนบแบบฟอร์ม วท.คพ.06 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2561

 

26

พฤษภาคม

2561

ประกาศตารางสอบโครงร่างปัญหาพิเศษ รอบที่ 1 วันที่ 28 พ.ค. 2561

ตารางสอบโครงร่างและรายละเอียดการสอบ update PDF

 

16

พฤษภาคม

2561

ประกาศรายชื่อหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ

หัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1 PDF หัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2 PDF
 

(สำหรับนักศึกษา)
วิชาปัญหาพิเศษ ปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

(สำหรับนักศึกษา)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต

แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามถึงความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใคร่ขอความร่วมมือท่านสละเวลาอันมีค่ายิ่งตอบคำถามให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด

(สำหรับนักศึกษา)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ปีการศึกษา 2560)

(ผลงานนักศึกษา)
ต้นแบบการค้นหาบนแผนที่ออนไลน์บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

ค้นหาร้านอาหาร ค้นหาร้านกาแฟ และค้นหาหอพัก

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา พันธกิจ
ปรัชญา
บัณฑิตดี มีคุณธรรม ความรู้ทันสมัย ใส่ใจเรียนรู้

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์
2. จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย
4. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
คุณลักษณะของบัณฑิต
          จุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพ และสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

          1. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
          2. มีความรู้เชิงทฤษฏีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และทักษะเชิงปฏิบัติ อย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
          3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถแก้ปัญหาด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ
          4. มีศักยภาพในการค้นคว้า ติดตามความเจริญก้าวทางวิชาการ
          5. เป็นผู้ใฝ่รู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร การจัดการ และความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
          6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร:
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา:
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Computer Science), B.Sc. (Computer Science)

บุคลากร

...

อาจารย์ อรอุมา พร้าโมต

ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตร

คุณวุฒิ: วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

อีเมล์: onbee@psru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

...

ผศ. ดร.พงษ์เทพ รักผกาวงศ์

คุณวุฒิ: ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อีเมล์: thep@psru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

...

อาจารย์ วิรัช งอกงาม

คุณวุฒิ: วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ)

อีเมล์: wrs15@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

...

รศ. อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์

คุณวุฒิ: วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

อีเมล์: urairux@psru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

...

อาจารย์ ดร.รติพร สุดเสนาะ

คุณวุฒิ: ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

อีเมล์: ratiporn@psru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

...

ผศ. ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์

คุณวุฒิ: ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )

อีเมล์: chutiphon@psru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

...

อาจารย์ ดร.พิมรินทร์ คีรินทร์

คุณวุฒิ: ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อีเมล์: k.song@psru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

...

อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย

คุณวุฒิ: ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

อีเมล์: sakesan@psru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ที่อยู่: อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 0-5526-7106

อีเมล์: csit_psru@psru.ac.th


Social

CSIT Pibulsongkram Rajabhat University